Akmenė

Akmenė wono tekawa ian Rituainiya.

Akmenė, bažnyčia 2.JPG