Batikan

Batikan wono dopope eb ian Iurop. Ina wono 824 engame (0.44 km²).

TamneiEdit

  Ngune wono kadudu. Click "oomo, edar" animwen eare. Tsuba kor!