Otsianiya

Otsianiya wono emwarere. Ei wono ne emwarere atsin Otereiriya, Niu Djiran me ne Eb Pacific.

EbEdit

Anidenit Eb
  Banuatu
  Bidji
  Eben Kuk
  Madjol
  Naoero
  Niu Djiran
  Niue
  Otereiriya
  Papua Niu Gini
  Parau
  Toromen
  Tonga
  Tubaru
  Ngune wono kadudu. Click "oomo, edar" animwen eare. Tsuba kor!