Tekawa ouwak

Tekawa ouwak - wõnõ bwiema tekawa eb. Ouwak case wõnõ tekawa ouwak ngea tsin ya tekawa etsinine ouwak eñame.

ekar tekawa ouwakEdit