Tubaru

Tubaru wono eb ian Otsianiya. Ina wono 11,957 engame (2021).

Aia betEdit

  Ngune wono kadudu. Click "oomo, edar" animwen eare. Tsuba kor!